INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAW PACJENTA

 

Pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej; w sytuacji ograniczonych możliwości ich udzielenia – prawo  do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejności udzielania świadczeń, a w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia – do natychmiastowego udzielenia świadczeń;
 • informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia  oraz rokowaniu; Pacjent ma prawo żądać również aby lekarz nie udzielał mu wspomnianych informacji , a także wskazać osoby upoważnione do otrzymywania informacji o jego stanie zdrowia;
 • zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawody medyczne informacji związanych z pacjentem, z wyłączeniem sytuacji szczególnych lub za zgodą pacjenta; osoby te są związane tajemnicą także po śmierci pacjenta;
 • wyrażenia zgody - lub odmowy - na udzielenie świadczeń zdrowotnych, po otrzymaniu informacji (zgoda świadoma);                         
 • w przypadku zabiegu operacyjnego lub procedur podwyższonego ryzyka zgoda wymaga formy pisemnej;
 • poszanowania intymności i godności, w tym do obecności osoby bliskiej, a także umierania w spokoju i godności;
 • dostępu do dotyczącej go dokumentacji medycznej, ochrony danych w niej zawartej, upoważnienia osoby przez niego wskazanej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej, w tym także po śmierci;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, w tym do kontaktu z innymi osobami (osobistego, korespondencyjnego lub telefonicznego), jak również do opieki duszpasterskiej.

 

(podstawa prawna: ustawa z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2009.52.417 ze zm.)

 

załącznik:

Karta Praw Pacjenta

 

Naruszenie Praw Pacjenta: jeśli któreś z Praw Pacjenta zostało naruszone prosimy to zgłosić do :

 1. Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Medikor p. Lucyna Cieśla: l.ciesla@medikor.pl
 2. Komisji ds. etyki: etyka@medikor.pl 

 

Szczegółowych informacji o prawach Pacjenta udziela:

Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia

ul. Młynarska 46,

01 - 171 Warszawa

www.bpp.waw.pl

Bezpłatna infolinia Biura: 0 800 190 590

e-mail: sekretariat@bpp.waw.pl

 

Rzecznik Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Młynarska 46, 01-171 Warszawa

tel. 800 190 590 (bezpłatna infolinia, pon.-pt. 8.00-20.00)

 

Dział Skarg i Wniosków

Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

ul. Batorego 24, 31-135 Kraków

tel.: 12 298 83 03, dsiw@nfz-krakow.pl